งานทะเบียนและประมวลผล


ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ โดย admin บน ตุลาคม 4, 2010

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ด้วยนักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๐….(หลักสูตร ๓ ปี ครึ่ง) นักศึกษาภาค กศ.บป.(ลำปาง) รุ่น ๒๑, กศ.บป.(ลำพูน) รุ่น ๗ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่ม ๒,๓ รหัส ๕๒….. ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาตกค้าง สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาปกติ นักศึกษาภาค กศ.บป. และนักศึกษาตกค้าง ที่จะสำเร็จการศึกษาดังกล่าว ปฏิบัติดังนี้

. รับแบบฟอร์มคำร้องขอจบที่งานทะเบียนและประมวลผล ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น ๑ ซึ่งประกอบด้วย

.๑ แบบฟอร์มคำร้องขอจบการศึกษา

. กรอกข้อความในแบบฟอร์มคำร้อง ให้ครบถ้วน ชัดเจนด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะ ชื่อ – นามสกุล ชั้นยศ (เขียนเต็ม)

หากเปลี่ยนยศให้แนบสำเนาการเปลี่ยนยศด้วย วันเดือนปี เกิดหากเขียนไม่ชัดเจนจะมีผลให้เอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ

ที่มหาวิทยาลัยฯ ออกให้ผิดพลาด เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียน

. ยื่นใบคำร้องทั้งหมดที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมรูปถ่ายขาวดำ หรือรูปสีหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ

ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป และขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ด้านหลังรูปถ่ายทุกใบต้องเขียนชื่อ – สกุล รหัสประจำตัว

นักศึกษา โปรแกรมวิชา และกลุ่มเรียน

การแต่งกายถ่ายรูป

ระดับอนุปริญญา ภาคปกติ รูปถ่ายสวมชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

ภาค กศ.บป. รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ๊ตขาว, ชุดข้าราชการ หรือสูทสากล

ระดับปริญญาตรี รูปถ่ายสวมเสื้อครุยของมหาวิทยาลัยฯ ตามสาขาวิชา (ครุยใหม่)

. ให้มารับชุดคำร้องขอจบ ที่งานทะเบียนฯ และยื่นคำร้องขอจบ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ พร้อมกับตรวจดูชื่อ นามสกุล วันเดือนปี เกิด ที่งานทะเบียนฯ ว่าถูกต้องหรือไม่

เพื่อความถูกต้องของเอกสารที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา

. ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ ายการเงิน

ภาค กศ.บป. (ระดับปริญญาตรี) ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ฝ่ ายการเงิน รหัส ๔๘….ลงมาชำระเงิน เพิ่ม ๒๐๐ บาท

ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ รหัสตั้งแต่ ๔๙…ขึ้นไปไม่ต้องชำระเงิน

ภาค ปกติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมu3607 ที่ฝ่ ายการเงิน รหัส ๔๘ …ลงมาชำระเงิน เพิ่ม ๒๐๐ บาท

ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ รหัสตั้งแต่ ๔๙…ขึ้นไป ไม่ต้องชำระเงิน

. กำหนดวันรับใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้ทราบภายหลัง

. กรณีที่บัณฑิตไม่ไปรับปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มารับใบปริญญาบัตร ได้ที่งานทะเบียนฯ

ภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากมารับหลังจากวันที่กำหนด จะต้องชำระค่าปรับ ๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายวิรัช ไชยรักษ์)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: